Sword of the Samurai (Kengo 2)

0₫

  • Phát hành/ Ubisoft 
  • Thể loại: 3D Fighting
  • Ngày phát hành:  Nov 9, 2002 »  
  • Number of Players: 1
  • ESRB: Teen 
  • Hệ máy: PS2.
  • Xem video clip: Tại đây