Teenage Mutant Ninja Turtles: Smash-Up

15.000₫

  • Phát hành:  Ubisoft     
  • Thể loại: Beat-'Em-Up 
  • Ngày phát hành:  Sep 22, 2009 »   
  • ESRB: Everyone 10+ 
  • Hệ máy:  Wii, PS2 
  • Xem video clip: Tại đây