USB Bluetooth 2.0 DS3 Tool ( Kết Nối Tay PS3 với PC, Laptop )

65.000₫

* Hướng dẫn cài đặt Tay PS3 kết nối với PC trên Win 10

https://www.youtube.com/watch?v=MqM_aPEWx1c

* Hướng dẫn cài đặt Tay PS3 kết nối với PC trên Win 7

https://www.youtube.com/watch?v=bY1KPjRqoIo