Warriors Orochi 2

0₫

  • Phát hành/ Koei
  • Thể loại: Beat-'Em-Up
  • Ngày phát hành:  Sep 23, 2008 »
  • Number of Players: 1
  • ESRB: Teen
  • Hệ máy: PS2, PSP, Xbox360.
  • Xem video clip: Tại đây